Belföldipihenés

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

szolgáltatási szerződéshez 
 

I. A szolgáltatás tárgya, alapvető rendelkezések: 

1.1. A Szolgáltató biztosítja a Megrendelő részére a Szolgáltató által üzemeltetett internetes on-line szállásfoglalási rendszeren a www.belfoldipihenes.hu oldalon a Megrendelő által üzemeltetett szálláshely megjelenését, a rendszerben történő regisztrációját a Megrendelő által megadott adatok alapján. Továbbá a rendszerébe beérkező szállásfoglalás Megrendelő részére való továbbítását. 

1.2. A Szolgáltató az Interneten kiépített on-line szállásfoglalási rendszerén a Megrendelő számára 1 db külön hotel oldalt készít el, melyhez biztosít egy internetes adminisztrációs-felületetet „Hotel-admint”. A Szolgáltató az adatbázishoz tartozó keresőrendszerbe a Megrendelő adatait - speciális keresési szempontok alapján - teszi elérhetővé. 

1.3. A Szolgáltató a Megrendelő részére külön internetes adminisztrációs felületet biztosít „Hotel-admin”-t, amelyhez egyedi belépőkódot nyújt, melyen a Megrendelő feltölti a szálláshely adatait, csomagajánlatait.  

1.4. A Megrendelő ugyanakkor felelősséget vállal az általa az adminisztrációs felületen elhelyezett adatokért, illetve egyidejűleg vállalja ez által, a vendégek teljes körű tájékoztatását.  

1.5. A Megrendelő vállalja, hogy a „Hotel –adminra” feltöltött adatok helyességéért teljes felelősség terheli a szálláshely adatai és csomagajánlatai tekintetében. Az adatok helytelen felvitele vagy a csomagajánlatai hibás felvitele miatt előforduló esetleges veszteségekért semmilyen kártérítés nem illeti meg a Szolgáltató részéről, ilyen kártérítési igényre nincs jogosultsága. 

1.6. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás a „Hotel-admin” megfelelő kitöltése estén azonnal működőképes. 

II. Árgarancia: 

2.1. A Megrendelő Szolgáltatóhoz eljuttatott szállás- és csomagárai nem lehetnek magasabbak, mint a Megrendelő által saját honlapján és szóróanyagain illetve más online foglalással foglalkozó (konkurens) oldalakon, kuponos oldalakon megjelenített szállás- és csomagárai, a kuponos ajánlatokat is fel kell töltenie, akár más néven de ugyanazon feltételekkel.

2.2. A Megrendelő más szolgáltatónál hasonló internetes szállásfoglalási szolgáltatás igénybevétele esetén, köteles a Szolgáltató rendszerében feltüntetett csomag-árakat úgy meghatározni, hogy azok nem lehetnek magasabbak a konkurens szolgáltató részére megadott áraknál, azaz a bárhol elérhető legkedvezőbb árakat kell feltöltenie.  

2.3. Ezen rendelkezések megszegése, feljogosítja a Szolgáltatót a szolgáltatás felfüggesztésére, vagy a Megrendelővel azonnali szerződésbontásra.  
 
 

III. A felek jogai és kötelezettségei: 

3.1. A Megrendelő a Szolgáltató rendszerén keresztül érkezett szállásfoglalásokat-érdeklődéseket kizárólag a rendszeren keresztül válaszolhatja meg, a Szolgáltató nem köteles kiadni részére a vendég elérhetőségeit.  

3.2. A Megrendelő nem jogosult áremelésre a visszaigazolt, elfogadott szállásfoglalásokra vonatkozóan. 

3.3. A Megrendelő sem az oldalon a vendégek számára megjelenő adatainál, sem a belső üzenetváltások (ajánlatkérések) alkalmával NEM ösztönözheti a vendéget a vele történő közvetlen kapcsolatfelvételre. Ezért kifejezetten tilos e-mail- és Internet-cím, továbbá telefonszám, faxszám és pontos cím, megjelenítése, közlése a vendéggel.  

3.4. Ezen rendelkezések megsértése feljogosítja a Szolgáltatót a szolgáltatás felfüggesztésére, vagy a Megrendelővel azonnali szerződésbontásra.  

3.5. A Szolgáltatót a Megrendelőnek bizonyítottan szerződésszegő magatartása esetén – a szerződés felfüggesztése vagy felbontása mellett – annak a jutaléknak a kétszerese illeti meg, amelytől a rendszer szándékos megkerüléséből kifolyólag elesett. 

3.6. A Szolgáltató jogosult a szálláshely igénybevételét követően, az utasnak a szálláshelyre vonatkozó kérdőív kitöltésével közölt véleményét közzétenni az oldalon.  

3.7. A Szolgáltató jogosult szolgáltatásairól, promóciós- és reklámanyagokat küldeni a Megrendelőnek. 

3.8. A Megrendelő köteles a rendszer rendeltetésszerű igénybevételét kizáró vagy korlátozó

technikai –az Internet-kapcsolat tartós különösen 24 órát meghaladó hiányáról -, továbbá más felmerülő, nehézségeiről a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni. 
 

IV. Szálláshely-foglalás és visszaigazolás 

4.1. A Szolgáltató a vendég által lefoglalni kívánt csomagról a rendszerén keresztül, egy foglalási e-mailben értesíti a Megrendelőt. 

4.2. A Megrendelő a részére továbbított szállásfoglalási igényt 1 munkanapon (24 órán!) belül

visszaigazolja a foglalási rendszeren keresztül, e-mailben a vendégnek.

A visszaigazolás lehet a szállásfoglalás:

a.) elfogadása,

b.) elutasítása,

c.) más időpont vagy csomag ajánlása (alternatív javaslat). 

4.3. A visszaigazolásokat a Szolgáltató a foglalási rendszeren keresztül (e-mail-ben) továbbítja a vendégnek. 

4.4. Amennyiben, a vendég a foglalását írásbeli nyilatkozatával lemondja, a Megrendelő által megadott lemondási feltételeknek megfelelően, a foglalást törlik a rendszerből. 

4.5. A Megrendelő elfogadott szobafoglalás esetén, amennyiben a lefoglalt szállást a vendég részére nem tudja szolgáltatni, köteles a vendégnek ugyanolyan, vagy – ráfizetés nélkül – magasabb színvonalú szálláshelyet biztosítani. 

4.6.A Szolgáltató a közvetített szállásfoglalásokat az e-mailben történő egyeztetést követően, az általa vezetendő nyilvántartásban rögzíti.  

4.7. A Megrendelő a rá vonatkozó szabályok szerint vendégkönyvet köteles vezetni. A Szolgáltató által történő közvetítés a felek elszámolása tekintetében akkor minősül teljesítettnek, ha a Szolgáltató által küldött vendég ténylegesen igénybe veszi a Megrendelő szálláshely szolgáltatását. A közvetítés teljesítéséről, eredményességéről felek minden közvetítői hirdetői díj elszámolás alkalmával a nyilvántartások és a vendégkönyv alapján egyeztetnek. A Megrendelő csak a ténylegesen közvetített és teljesített szállásfoglalások után fizet jutalékot a Szolgáltatónak. 
 
 

V. Díjak, fizetési feltételek: 

5.1. A Megrendelő a Szolgáltató által kiajánlott/közvetített és ténylegesen teljesített szolgáltatások után hirdetési díjat (jutalékot) fizet a Szolgáltató felé, melynek mértékét a szolgáltatási szerződés tartalmazza. 

5.2. A Szolgáltató a mindenkori jutalékot igénye szerint tetszőlegesen használhatja fel. A Szolgáltató jogosult jutaléka terhére a vendégeknek engedményt biztosítani, erről a Megrendelővel szemben tájékoztatási kötelezettsége nincs. 

5.3. Nem képezik részét a jutalék alapjának, a helyi adók, illetékek, vízumdíjak.  

5.4. A Szolgáltató előzetes egyeztetés után a közvetített szállások jutalékáról havonta átutalásos számlát küld. 

5.5. Amennyiben a Megrendelő a részére megküldött jutalékegyeztetést 1 munkanapon (24 óra!) belül nem vitatja, úgy azt a Szolgáltató elfogadottnak tekinti. Amennyiben a szállás igénybevétele a vendég részéről nem történt meg, úgy azt a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére ezen időtartam alatt – a vendég által előzetesen megrendelt szállás lemondó nyilatkozatával, vagy más megfelelő módon – igazolni, feltéve, hogy a lemondás nem a Szolgáltató rendszerén keresztül történt. 

5.6. A Szolgáltató jogosult a szállásfoglalás esetén járó jutalékigényét a Megrendelővel szemben érvényesíteni, ha a Szolgáltató a vendég szállásigényét 1 napon (24 óra) túl utasítja el. 

5.7. Amennyiben a vendég a korábban megrendelt szállás lemondása okán bármilyen

jogcímen díj fizetésére köteles, úgy a Szolgáltató jogosult jutaléka érvényesítésére a fizetett díj alapján.  

5.8. A Megrendelő a számla kézhezvétele után 14 napon belül köteles kiegyenlíteni azt. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató havonta a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel késedelmi kamatként. 

5.9. A Szolgáltató a kiállított számla fizetési elmaradása esetén a Megrendelő megjelenítését automatikusan jogosult felfüggeszteni az oldalon. 
 
 

VI. Felelősség, szavatosság: 

6.1. A Szolgáltatónak jutalékos rendszerben jár díjazás a szállásfoglalások után, ezért semmilyen eredményfelelősséggel a Megrendelő felé nem tartozik.  

6.2. Amennyiben a Megrendelő szerint nem megfelelő számú szállásfoglalás érkezik az általa megjelentetett szálláshelyre, a Szolgáltató részéről a Megrendelőt semmilyen jogcímen díjazás nem illeti meg.  

6.3. A Szolgáltató nem felel a vendég által a Megrendelőnek vagy más 3. személynek okozott károkért, különösen a szálláshely tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá az igénybevétel feltételinek megsértéséért. 

6.4. A Szolgáltató nem felel az utas vagy más harmadik személy Megrendelővel szemben érvényesíteni kívánt igényéért, a szálláshely tulajdonságainak a Megrendelő által feltöltött adatoktól való eltéréséért, a feltöltött adatok valóságtartalmáért. Az adminisztrációs felületen a szálláshely adatainak aktualizálásáért kizárólag a Megrendelőt terheli a felelősség. 

6.5. A megadott adatokkal és információkkal kapcsolatos minden harmadik személy által tett reklamációval és kárigénnyel összefüggő minden kötelezettség és költség a Megrendelőt terheli.  
 
 

VII. A szerződés időtartama, módosítása, megszűnése: 

7.1. Jelen megállapodás határozatlan ideig érvényes. 

7.2. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a Ptk. 205/A. § (1) bekezdése értelmében – a jogszabályi rendelkezések betartásával – szükség esetén egyoldalúan is jogosult módosítani. Amennyiben a Megrendelő az Általános Szerződési Feltételektől el kíván térni, úgy azt írásban jogosult a Szolgáltató részére jelezni, mint szerződésmódosításra irányuló ajánlatot. 

7.3. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, rendes felmondással, rendkívüli felmondással, továbbá - az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel -elállással. 

7.4. A Szolgáltatási Szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett ajánlott levéllel megküldött írásos bejelentésével, külön indoklás nélkül azonnal felmondhatja. 

7.5.A szerződésben foglalt kötelezettségek egyszeri megsértése is súlyos szerződésszegésnek minősül. Ez önmagában megalapozza a szerződés - másik félhez intézett, indoklással ellátott azonnali hatállyal történő felmondását. A felmondás történhet elektronikus levél (e-mail) fomájában is. 

7.6. Felmondás esetén a felek a szerződés hatálya alatt közvetített, de még nem teljesített ill. ki nem fizetett szolgáltatásokat kölcsönösen egyeztetik egymással. Amennyiben az egyeztetés során megállapítható, hogy valamelyik ügylet elszámolása még nem történt meg, a feleknek elszámolási kötelezettsége keletkezik egymás felé ezen ügyletek tekintetében.  

7.7. Amennyiben a felek valamelyike jelen megállapodást felmondja és a feleknek egymással szemben követelésük nincs, jelen szerződés hatályát veszti. 

VIII. Vegyes és záró rendelkezések: 

8.1. A Megrendelő a Szolgáltatási Szerződést szabályosan kitöltve a Szolgáltató részére postai úton küldi el.  Mely ezt követően azonnal hatályba lép. 

8.2. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az egyedi Szolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az itt feltüntetett Általános Szerződési Feltételek.  

8.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény rendelkezései irányadóak. 
 

Hatályos: 2010. június 20.-tól.